آلَسًسًـسًسًـلَآمِ وِعَ ـلَيّكمِ وِرحً ـمِهِ آلَلَهِ وِبّـركــآتُهِ 
وِآلَصِـلَآة وِآلَسًسًـسًسًـلَآمِ عَ ـ خٌ ـــآتُمِ آلَلَآنٌبّـيّــآءء وِآلَمِرسًسًـسًسًـلَيّــنٌ ... 
كيّفُككك يّ حً ـلَوِوِهِــةة ...؟
وِآوِآوِآوِآوِآوِآوِآوِآوِآوِآآوِوِوِآوِآوِآوِآوِآ 
روِوِوِوِوِوِوِوِوِوِوِوِعَ ـهِ آلَصِـصِـصِـصِـوِر 
يّسًسًـسًسًـلَمِوِوِوِ خٌ ـوِخٌ ـوِوِ عَ ـ آلَخٌ ـلَفُيّيّيّآتُ آلَجَ ـمِيّيّيّلَهِ جَ ـدُآ 
مِآ نٌنٌحً ـرمِ يّ وِردُهِ
تُحً ـيّتُيّ