بّسًم ٱللۂ ٱلرحًمنٌ ٱلرحًيّم 
ٱلسًسًلٱم عليّكم وِ رحًمۂ ٱللۂ وِ بّركٱتُۂ 
كيّفُك يّ مزۂ .. ٱحًوِٱلكك ..؟ ٱنٌ شّٱء ٱللۂ تُمٱم 
وِٱٱٱٱٱوِ مرۂ جَميّلۂ ٱلوِردُ تُجَنٌنٌ تُۂبّل تُخٌرفُنٌ ٱنٌٱ عنٌ نٌفُسًيّ
ٱحًبّ ٱلوِردُ مرۂ تُجَنٌنٌ وِ ٱلٱ ريّحًتُۂٱ مرۂ تُۂبّل ٱنٌٱ لوِ ٱحًدُ يّعطٌيّنٌيّ 
وِردُۂ مٱ ٱنٌسًى طٌوِل حًيّٱتُيّ ....وِ شّكرٱ على ٱلطٌرحً ..فُيّ ٱمٱنٌ ٱللۂ