آلسًسًسًلآم وِعليّكم وِرحًمۂ آللۂ وِبّركـآتُۂ 
كيّفُك يّ روِحًيّ ..؟ آخٌبّــآرككك 
وِٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱوِ يّم يّميّ يّم 
وِآللۂ شّشّكلــۂــآ شّشّشّۂيّ 
يّسًسًلموِوِ يّ روِحًيّ ع ٱلكعكة آلشّشّۂيّۂ
ربّيّ يّعطٌيّك آلفُ عٱفُيّۂ
آخٌتُك مۂٱ